VALEČ (Valtsch)

katastrální území Valeč v Čechách, obec na úpatí Doupovských hor (533m n. m.)

BAROKNÍ PERLA ZÁPADNÍCH ČECH

Zástavba je rozložena kolem trojúhelníkového náměstí s kostelem sv. Jana Křtitele a z něj vybíhajících ulic. Na východním okraji je umístěn hřbitov s kaplí Panny Marie Bolestné, v údolí pod ním částečně hrázděný Panský mlýn (Herrnmühle). Jižně od náměstí v novodobém objektu je umístěno Muzeum Valeč (dokumentuje historii a vývoj Valče). Na výrazné terénní hraně v západní části obce se rozkládá areál zámku s komplexem historických budov, jejichž dominantou je zámecký kostel, fara, špitál a panský dvůr (jižně od zámku).  Za zámkem je rozlehlý park, zahrnující i pahorek staršího hrádku.

Ves je připomínána prvně roku 1358, kdy je uváděn jakýsi Ctibor z Valče, avšak osídlení je prokazatelně starší. Hrad je archeologicky datován již do 13. století. Na město, nebo chcete-li městečko, byla Valeč povýšena Vladislavem II. Jagelonským na přímluvu Jakuba z Vřesovic, pána z Valče, roku 1514.

Na přelomu 17. a 18. století došlo k radikální přestavbě městečka v barokním slohu, jehož podoba je, z velké části, zachována dodnes. Od poloviny 19. století nastává stagnace a po 2. světové válce, v souvislosti s odsunem původního německého obyvatelstva a zřízením vojenského újezdu v těsném sousedství města, doslova úpadek. V meziválečném období čítalo městečko více než 150 domů, po válce poklesl tento počet na polovinu.

V roce 1992 byla Valeč prohlášena městskou památkovou zónou a od té doby probíhají postupné opravy všech památek. Oblast je součástí krajinné památkové zóny Valečsko.

 barokni valec 01